NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Cung cấp bởi:

Đăng tải bởi: nct_official

Thể loại: Thể Loại Khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Ngẫu Nhiên

Lặp lại

Lời nhạc

Văn kinh: Thượng Toạ Thích Tuệ Hải
Phổ nhạc: Yên Lam

Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa
Cốt Tuỷ Của Trí Tuệ Toàn Hảo Siêu Việt Hoàn Toàn Vượt Thoát
Cung kính đảnh lễ Bậc Toàn Trí Toàn Giác
Đấng tôn quí giác hữu tình Quán Tự Tại
Ngay khi thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa
Thông thấu toàn bộ năm uẩn
Và tỏ tường tự thể của năm uẩn là Không

Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền này
Sắc chính là Không, Không chính là sắc
Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc
Cái gì là sắc, cái đó chính là Không
Cái gì là Không, cái đó chính là sắc
Thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như thế

Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền này, tất cả các pháp đều hiển lộ từ Không Tướng, không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy.

Cho nên, Xá Lợi Phất, trong Không Tướng ấy không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý
Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp
Không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới
Không có tri thức, không có vô minh

Không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận vô minh
Cho đến không có già chết và cũng không có đoạn tận già chết
Không có khổ tập diệt đạo; không có trí và không có chứng đắc

Cho nên, bậc giác hữu tình y như Bát Nhã Ba La Mật Đa, Hiển Hiện An Nhiên,tâm không ngăn ngại
Do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi
Vượt thoát mê lầm ảo tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn

Hết thảy chư Phật trong ba thời, thường Hiển Hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa
Đạt được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Vì vậy, nên biết: Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ lớn, là trí tuệ của đại giác, là trí tuệ vô thượng, là trí tuệ vô song, vượt thoát hết thảy mê lầm khổ não, chân thật không hư dối.

Cho nên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là Hiển Hiện cảnh giới chân thật
Vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ viên mãn, ta bà ha

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00