NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction, you can choose other content. Thanks for your understanding!

Cung cấp bởi:

Đăng tải bởi: viet_nongquoc

Thể loại: Video Âu Mỹ khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Lời nhạc

਍せ㨰㄰〮崲楔汴㩥倠牵獥4晏倠楡൮嬊〰卅⸷〵䅝瑲獩㩴匠湯䈠9潆牵਍਍せ㨰(株)(金)崹潓牲9楤湤琧洠慥潴挠污潹5਍せ㨰㔱ㄮ崷畂4!?潣汵湤琧映杩瑨椠൴嬊〰ᆰ⸶(労)䥝朠敵獳䤠眠獡眠慥൫嬊〰ᆰ⸸ᆪ䍝畯摬❮4癥湥栠摩⁥瑩਍せ㨰㤱㠮崶湡潳䤠猠牵敲摮牥摥਍せ㨰ᄁ㐮崴畊瑳琠敨牡礠畯⁲潶捩⹥਍せ㨰㔲㜮崵潄❮4湫睯栠睯洠湡9楴敭⁳਍せ㨰㘲㤮崳!?慳摩䤠洧朠湯慮氠癩⁥楷桴畯4潹൵嬊〰(呼)⸸卄慝摮洠祡敢猠浯潥敮攠獬⁥獩ഠ嬊〰(呼)⸹㔶卝慴摮湩⁧桴牥⁥敢楳敤礠畯਍せ㨰(社)㐮崵畢4桴牥❥⁳潳敭桴湩൧嬊〰ペンス⸴㐱䉝扡9潹5敮摥琠湫睯മ嬊〰ペンス⸷(名)呝慨4敤灥椠獮摩⁥敭਍せ㨰〴〮崴䤠映敥楬敫䤠洧搠楹杮਍せ㨰ブッシェル㤮崷!?慨敶琠敳⁥潹൵嬊〰㐺⸶㔲楝❴⁳污桴瑡䤠洧愠歳湩⹧਍せ㨰ᆬピアストル崵楖慤楧敶洠⁥慢正洠9慦瑮獡⹹਍せ㨰㔵ピアストル崲桔⁥潣牵条⁥桴瑡䤠渠敥潴氠癩ⱥ਍せ㨰㤵(金)崴桴⁥楡⁲桴瑡䤠戠敲瑡敨മ嬊㄰卅⸳㐲䍝牡♩瑮汩敤漻洠潩਍せ㨱㔰㔮崲祍眠牯摬猧戠捥浯⁥潳攠灭祴മ嬊㄰卅⸸ᄁ呝敨搠祡⁳牡⁥潳挠汯湡潬敮祬਍せ㨱ᄀ㠮崴湡慥档渠杩瑨ഠ嬊㄰ᆰ⸵フィート䥝琠獡整琠敨瀠牵獥4景瀠楡⹮਍せ㨱㤲㐮崶!?楷桳挠畯摬琠汥潹5਍せ㨱ᆪピアストル崰!?敦汥湩⁧敢瑴牥攠敶祲桴湩൧嬊㄰ペンス⸳〳瑝慨4!?楤湤琧栠牵4਍せ㨱㐳㠮崹桗湥礠畯眠污慷൹嬊㄰ペンス⸶㜴扝瑵琠汥潹5桴⁥牴瑵⁨਍せ㨱㠳(金)崰!?慣楦摮洠9慷൹嬊㄰㐺⸱㔵呝慨4敤灥椠獮摩⁥敭਍せ㨱ブッシェル㠮崴䤠映敥楬敫䤠洧搠楹杮മ嬊㄰㐺⸸㘰䥝栠癡⁥潴猠敥礠畯ബ嬊㄰㔺⸰ᆪ楝❴⁳污桴瑡䤠洧愠歳湩⹧䅂奂ⴭⴭഭ嬊㄰㔺⸵〵噝摩ⱡ朠癩⁥敭戠捡祭映湡慴祳മ嬊㄰㔺⸹ペソ呝敨挠畯慲敧琠慨4!?敮摥琠楬敶ബ嬊(日)卅⸳㐰瑝敨愠物琠慨4!?牢慥桴⹥਍せ㨲㜰ㄮ崰慃楲渦楴摬㭥業൯嬊(日)卅⸹ᆬ䵝9潷汲❤⁳敢潣敭猠浥瑰⹹਍せ㨲(株)ピアストル崱桔⁥慤獹愠敲猠潣摬愠摮氠湯汥൹嬊(日)ᆰ⸵㠹慝摮攠捡⁨楮桧4਍せ㨲㤱ピアストル崷!?慴瑳⁥桴⁥異敲瑳漠⁦慰湩മ嬊(日)ペンス⸳㜳噝摩ⱡ朠癩⁥敭戠捡祭映湡慴祳മ嬊(日)ペンス⸷卄呝敨挠畯慲敧琠慨4!?敮摥琠楬敶ബ嬊(日)㐺⸱㐲瑝敨愠物琠慨4!?牢慥桴⹥਍せ㨲㔴㘮崳慃楲渦楴摬㭥業൯嬊(日)㐺⸷ヘルツ䵝9潷汲❤⁳敢潣敭猠浥瑰⹹਍せ㨲〵㠮崹桔⁥慤獹愠敲猠潣摬愠摮氠湯汥൹嬊(日)㔺⸴ファラッド慝摮攠捡⁨楮桧4਍せ㨲㜵㤮崴!?慴瑳⁥桴⁥異敲瑳漠⁦慰湩മ嬊(日)㔺⸹(有)噝摩ⱡ朠癩⁥敭戠捡祭映湡慴祳മ嬊ピコ卅⸳卄呝敨挠畯慲敧琠慨4!?敮摥琠楬敶ബ嬊ピコ卅⸷㜰瑝敨愠物琠慨4!?牢慥桴⹥਍せ㨳ᄀ㐮崸潓牲9楤湤琧洠慥਍せ㨳ビル㔮崳潔挠污潹5畢4!?潣汵湤琧映杩瑨椠൴嬊ピコᆰ⸵㔸䥝朠敵獳䤠眠獡眠慥൫嬊ピコᆰ⸷ヘクタール䍝畯摬❮4癥湥栠摩⁥瑩਍せ㨳㤱(金)崸湡潳䤠猠牵敲摮牥摥਍せ㨳(有)ピアストル崰畊瑳琠敨牡礠畯⁲潶捩⹥਍せ㨳㐲㜮崰਍

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00