Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Pop

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

਍せ㨰(日)〮崲楔汴㩥䄠⁳敔牡⁳潇䈠൹嬊〰卅⸵〵䅝瑲獩㩴吠敨删汯楬杮匠潴敮൳嬊〰卅⸷〰䉝慥䡲瑩挮浯਍਍਍せ㨰〱㐮崳瑉椠⁳桴⁥癥湥湩⁧景琠敨搠祡਍せ㨰㘱㔮崱⸮മ嬊〰ᆰ⸸(祝)䥝猠瑩愠摮眠瑡档琠敨挠楨摬敲汰祡਍せ㨰㐲㜮崳⸮മ嬊〰(呼)⸶(代)卝業楬杮映捡獥䤠挠湡猠敥਍せ㨰〳㔮崳⸮മ嬊〰ペンス⸱ファラッド䉝瑵渠瑯映牯洠൥嬊〰ペンス⸳㜸⹝⸮਍せ㨰㔳ピアストル崳!?楳4湡慷捴൨嬊〰ペンス⸷㔵⹝⸮਍せ㨰㠳〮崱獁琠慥獲朠祢਍せ㨰ᄂ㜮崱⸮മ嬊〰㐺⸳〷䵝9楲档獥挠湡琧戠祵攠敶祲桴湩൧嬊〰㐺⸹㔸⹝⸮਍せ㨰(特)〮崸!?慷瑮琠敨牡琠敨挠楨摬敲楳杮਍せ㨰㠵(金)崷⸮മ嬊㄰卅⸰㘶䅝汬䤠栠慥⁲獩琠敨猠畯摮਍せ㨱㐰〮崲⸮മ嬊㄰卅⸴㘸佝⁦慲湩映污楬杮漠桴⁥牧畯摮਍せ㨱㜰㤮崸⸮മ嬊㄰卅⸹㠰䥝猠瑩愠摮眠瑡档਍せ㨱ᄀ(金)崰⸮മ嬊㄰ᆰ⸱㠶䅝⁳整牡⁳潧戠൹嬊㄰ᆰ⸴㜷⹝⸮਍せ㨱(特)㐮崵瑉椠⁳桴⁥癥湥湩⁧景琠敨搠祡਍せ㨱㠵㘮崲⸮മ嬊(日)卅⸰㜹䥝猠瑩愠摮眠瑡档琠敨挠楨摬敲汰祡਍せ㨲㜰(金)崲⸮മ嬊(日)卅⸹㤵䑝楯❮琠楨杮⁳!?獵摥琠潤਍せ㨲(株)㜮崴⸮മ嬊(日)ᆰ⸳㠷呝敨9桴湩牡⁥敮൷嬊(日)ᆰ⸶㠳⹝⸮਍せ㨲㠱ㄮ崳!?楳4湡慷捴൨嬊(日)(呼)⸰(株)⹝⸮਍せ㨲〲㘮崳獁琠慥獲朠祢਍せ㨲㐲(金)崷⸮മ嬊(日)(呼)⸶㤹啝⹭⸮਍せ㨲ᄂ㘮崱湅਍

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00