Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Âu Mỹ khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

せ㨰〰㘮崷楔汴㩥䌠汯楬敤⠠晁潲慪正删浥硩ഩ嬊〰卅⸲㘲䅝瑲獩㩴䰠潥慮䰠睥獩䄬楶楣൩嬊〰卅⸴㐵൝嬊㄰卅⸰㤳䥝氧楰正礠畯甠0桷湥礠畯爧⁥潤湷ഠ嬊㄰卅⸴㘰䉝⁥桴牥⁥桷湥渠湯❥⁳牡畯摮ഠ嬊㄰卅⸷㜷坝敨潹❵敲椠湵慦業楬牡瀠慬散⁳਍せ㨱ᄀ㠮崰潃湵4湯洠⁥桴潲杵⁨楬敦猧挠慨杮獥ഠ嬊㄰ᆰ⸵㤵䥝洧椠畴敮眠瑩⁨潨7潹5敦汥ഠ嬊㄰ᆰ⸹〰䕝敶祲桴湩⁧潢瑵琠楨⁳獩爠慥਍せ㨱(有)㠮崱桗湥礠畯爧⁥湩甠普浡汩慩⁲汰捡獥ഠ嬊㄰(呼)⸶十䍝畯瑮漠敭琠牨畯桧氠晩❥⁳档湡敧⁳਍せ㨱〳ピアストル崵਍せ㨱〳㠮崷潙❵敲愠汬䤠眠湡ⱴ礠慥⁨⸠⸮਍せ㨱㠳ㄮ崷!?湫睯礠畯爧⁥桴⁥湯ⱥ礠慥⁨⸮മ嬊㄰㐺⸵(財)奝畯爧⁥污!?慷瑮敹桡⸠⸮਍せ㨱(特)㘮崵!?湫睯礠畯爧⁥桴⁥湯ⱥ礠慥⁨⸮਍せ㨲〰㐮崴牃獡⁨湩潴洠⁥਍せ㨲㠰〮崰瑁映汵灳敥਍せ㨲㔱㔮崱牃獡⁨湩潴洠⁥਍せ㨲(有)〮崲敗挠湡挠汯楬敤敷挠湡挠汯楬敤ഠ嬊(日)(呼)⸹〵睝⁥慣潣汬摩⁥਍せ㨲㔴㘮崳਍せ㨳〳㐮崶❉汬瀠捩潹5灵眠敨潹❵敲搠睯਍せ㨳㐳〮崴敂琠敨敲眠敨潮漠敮猧愠潲湵਍せ㨳㜳㜮崱桗湥礠畯爧⁥湩甠普浡汩慩⁲汰捡獥ഠ嬊ピコ㐺⸱㐷䍝畯瑮漠敭琠牨畯桧氠晩❥⁳档湡敧⁳਍せ㨳㔴㔮崶湋睯琠慨4潹❵敲渠癥牥愠潬敮ഠ嬊ピコ㐺⸹ビル䥝敭礠畯挠湡映湩潨敭ഠ嬊ピコ㔺⸲ヘルツ坝敨潹❵敲椠湵慦業楬牡瀠慬散⁳਍せ㨳㘵㜮崴潃湵4湯洠⁥桴潲杵⁨楬敦猧挠慨杮獥਍せ㨴㐰㔮崵਍せ㨴㔱㐮崳潙❵敲愠汬䤠眠湡ⱴ礠慥⁨⸮മ嬊㐰(呼)⸲㔷䥝欠潮7潹❵敲琠敨漠敮敹桡⸠⸮਍せ㨴〳㐮崲潙❵敲愠汬䤠眠湡ⱴ礠慥⁨⸮മ嬊㐰ペンス⸷㜶䥝欠潮7潹❵敲琠敨漠敮敹桡⸠⸮਍せ㨴ブッシェルㄮ崹夨畯爧⁥⸮⤮牃獡⁨湩潴洠⁥਍せ㨴(特)㠮崹瑁映汵灳敥਍せ㨴㤵(金)崳敗挠湡挠汯楬敤敷挠湡挠汯楬敤਍せ㨵㘰㤮崰敷挠湡挠汯楬敤敷挠湡挠汯楬敤਍せ㨵㔱〮崷牃獡⁨湩潴洠⁥਍せ㨵ᄁ㘮崸敷挠湡挠汯楬敤眠⁥慣潣汬摩൥嬊㔰(呼)⸹㔵睝⁥慣潣汬摩⁥敷挠湡挠汯楬敤਍せ㨵㘳㠮崶敷挠湡挠汯楬敤਍せ㨵〴㜮崰

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00