Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Âu Mỹ khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

਍せ㨰㐰〮崶楔汴㩥䐠䅎⠠態4牋穡9汃扵䴠硩ഩ嬊〰卅⸸㘰䅝瑲獩㩴䰠瑩汴⁥楍൸嬊〰ᆰ⸰㘰䅝扬浵㩳䐠䅎ⴠ䔠൐嬊〰ᆰ⸳㘰䱝特捩⁳祂倠畨湯⁧湁൨嬊〰ᆰ⸸㘰൝嬊〰㔺⸸(有)孝〰㔺⸲㘲䥝❴⁳湩栠獩䐠䅎਍せ㨰フラン㤮崸ⵄⵤⵤ乄ു嬊〰㔺⸵(労)䥝❴⁳湩栠獩䐠䅎਍せ㨱㄰〮崱਍せ㨱㄰ピアストル崳潄獥栠⁥整汬礠畯栠⁥潬敶⁳潹5桷湥礠畯氠慥瑳攠灸捥4瑩਍せ㨱㜰(金)崰਍せ㨱㠰ㄮ崵潄獥栠⁥汦瑵整⁲潹牵栠慥瑲眠敨敨欠獩敳⁳潹牵渠捥൫嬊㄰ᆰ⸳卄൝嬊㄰ᆰ⸶〱九捳敩瑮獩ⱴ漠⁲楢汯杯൹嬊㄰ᆰ⸹ᆬ൝嬊㄰ᆰ⸹㔷䥝❴⁳扯楶畯ⱳ眠敨敨猧栠汯楤杮洠൥嬊㄰(呼)⸳㤵䥝❴⁳湯祬渠瑡牵污琠慨4❩潳愠晦捥整൤嬊㄰(呼)⸸㤵൝嬊㄰ペンス⸱㠵䅝摮洠9敨牡4潷❮4敢瑡愠慧湩਍せ㨱㐳㠮崷晉䤠挠湡琧映敥楨湩洠9敶湩൳嬊㄰ペンス⸹〲九敮摥琠畱獥楴湯!?污敲摡9湫睯਍せ㨱ブッシェル㜮崴਍せ㨱㐴㜮崸瑉猧椠楨⁳乄ു嬊㄰㐺⸶㤴䑝搭搭搭慮਍せ㨱㠴(金)崸瑉猧椠楨⁳乄ു嬊㄰㔺⸰(特)䅝摮栠⁥番瑳琠歡獥洠9牢慥桴愠慷൹嬊㄰㔺⸳㔹䉝戭戭敲瑡⁨睡祡਍せ㨱㔵㤮崲!?敦汥椠4癥牥9慤ⱹ਍せ㨱㠵〮崴瑉猧椠楨⁳乄ു嬊(日)卅⸱㐲൝嬊(日)ᆰ⸶〰䥝❴⁳桴⁥汢敵椠楨⁳祥獥琠慨4敨灬⁳敭猠敥琠敨映瑵牵൥嬊(日)(呼)⸱(株)൝嬊(日)(呼)⸳㠳䙝湩敧灲楲瑮⁳桴瑡氠慥敶洠⁥潣敶敲潦⁲慤獹敹桡礠慥൨嬊(日)(呼)⸹〴൝嬊(日)ペンス⸱㔰九睯䤠搠湯琧栠癡⁥湡9楦獲4敤牧敥਍せ㨲㐳㜮崲畂4!?湫睯桷瑡栠⁥潤獥琠敭਍せ㨲㠳㘮崵潎渠敥潴眠牯瑩漠瑵瑩猧猠慦業楬牡਍せ㨲ブッシェルㄮ崴਍せ㨲㘴㔮崳湁祭栠慥瑲眠湯琧戠慥4条楡൮嬊(日)㐺⸹㠷䥝⁦!?慣❮4敦汥栠浩椠祭瘠楥獮਍せ㨲㐵〮崱潎渠敥潴焠敵瑳潩Ɱ䤠愠牬慥祤欠潮൷嬊(日)㔺⸹ペソ൝嬊ピコ㔺⸹㤹孝(日)㔺⸹㐷䥝❴⁳湩栠獩䐠䅎਍せ㨴㤲㔮崵せ㨴ᄁ(金)崸せ㨴㄰㘮崰せ㨳㄰㐮崰ⵄⵤⵤ湤ൡ嬊㐰卅⸳ᆪ孝ピコ卅⸳ᄀ䥝❴⁳湩栠獩䐠䅎਍せ㨴㔰(金)崰せ㨳㔰㘮崰湁敨樠獵4慴敫⁳祭戠敲瑡⁨睡祡਍せ㨴㠰㜮崳せ㨳㠰㠮崸ⵂⵢ牢慥桴愠慷൹嬊㐰ᆰ⸰㠶孝ピコᆰ⸰卄䥝映敥瑩攠敶祲搠祡ബ嬊㐰ᆰ⸲ᄄ孝ピコᆰ⸲十䥝❴⁳湩栠獩䐠䅎਍せ㨴ᆪ㤮崵せ㨴㔲㠮崱せ㨴㘱ㄮ崶せ㨳㘱(金)崵਍਍਍਍

Nghe tiếp

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00