Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Âu Mỹ khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

潇摯祢⁥潔夠畯䴊捩敨汬⁥牂湡档氊特捩挠敲瑡摥琠睷⹷敢牡楨⹴潣੭瑛㩩潇摯祢⁥潔夠畯੝慛㩲楍档汥敬䈠慲据嵨嬊污吺敨匠楰楲4潒浯੝嬊〰ᆰ⸳㜴佝⁦污桴⁥桴湩獧嬊〰ᆰ⸵㐴䥝瘧⁥敢楬癥摥椠੮せ㨰㠱㠮崲!?番瑳眠湡4潴嬊〰(呼)⸰㜵䝝瑥椠4癯牥眠瑩੨せ㨰㐲㜮崲敔牡⁳潦浲戠桥湩祭攠敹ੳせ㨰㜲㜮崹畂4!?潤渠瑯挠祲嬊〰ペンス⸱(祝)䍝畯瑮湩⁧桴⁥慤獹嬊〰ペンス⸳㠶呝慨4慰獳洠⁥祢嬊〰ペンス⸷(代)䥝瘧⁥敢湥猠慥捲楨杮嬊〰ペンス⸹十䑝敥0潤湷椠祭猠畯੬せ㨰ブッシェル㠮崴潗摲⁳桴瑡䤠洧栠慥楲杮嬊〰㐺⸶㔱䅝敲猠慴瑲湩⁧潴朠瑥漠摬嬊〰㐺⸹ᄄ䥝4敦汥⁳楬敫嬊〰㔺⸰ᆭ䥝洧猠慴瑲湩⁧污癯牥愠慧湩嬊〰㔺⸵㜵呝敨氠獡4桴敲⁥敹牡ੳせ㨰㜵ピアストル崱敗敲樠獵4牰瑥湥੤せ㨰㤵ㄮ崲湁!?慳摩嬊㄰卅⸲㘱≝潇摯祢⁥潴礠畯嬊㄰卅⸶ᄁ䝝潯扤敹琠癥牥瑹楨杮嬊㄰卅⸹〲䥝琠潨杵瑨䤠欠敮੷せ㨱ビル㐮崵潙5敷敲琠敨漠敮䤠氠癯摥嬊㄰ᆰ⸷㤳呝敨漠敮琠楨杮琠慨ੴせ㨱㠱㜮崵!?牴敩潴栠汯湯琠≯嬊㄰(呼)⸹(労)䥝猠楴汬朠瑥氠獯4湩礠畯⁲祥獥嬊㄰ペンス⸵㔶䅝摮椠4敳浥⁳桴瑡嬊㄰ペンス⸶㘹䥝挠湡琧氠癩⁥慤9楷桴畯4潹ੵせ㨱ᄂ㔮崲汃獯湩⁧祭攠敹⁳湡੤せ㨱㐴〮崱潙5档獡⁥祭琠潨杵瑨⁳睡祡嬊㄰㐺⸷㄰呝汰捡⁥桷牥੥せ㨱㠴ㄮ崳!?浡戠楬摮摥戠9桴⁥楬桧ੴせ㨱ᆬㄮ崶畂4瑩猧渠瑯爠杩瑨嬊㄰㔺⸳㐸䝝潯扤敹琠潹ੵせ㨱㜵㜮崹潇摯祢⁥潴攠敶祲桴湩੧せ㨲㄰〮崴!?桴畯桧4!?湫睥嬊(日)卅⸵㤲奝畯眠牥⁥桴⁥湯⁥!?潬敶੤せ㨲㤰(金)崵桔⁥湯⁥桴湩⁧桴瑡嬊(日)ᆰ⸰㔶䥝琠楲摥琠潨摬漠潴嬊(日)(呼)⸶㜶䅝摮椠4畨瑲⁳潴眠湡4癥牥瑹楨杮嬊(日)ペンス⸰㜰䅝摮渠瑯楨杮愠4桴⁥慳敭琠浩੥せ㨲フィート㘮崴!?慷瑮眠慨❴⁳潹牵ੳせ㨲㐳㤮崵湁!?慷瑮眠慨❴⁳業敮嬊(日)ペンス⸸〳䥝眠湡4潹ੵせ㨲㤳㜮崴畂4❉潮4楧楶杮椠桴獩琠浩੥せ㨲(名)㘮崶潇摯祢⁥潴礠畯嬊(日)㐺⸶㠷䝝潯扤敹琠癥牥瑹楨杮嬊(日)㔺⸰(日)䥝琠潨杵瑨䤠欠敮੷せ㨲㐵(金)崱潙5敷敲琠敨漠敮䤠氠癯摥嬊(日)㔺⸸(株)呝敨漠敮琠楨杮琠慨ੴせ㨲㤵ピアストル崸!?牴敩潴栠汯湯琠੯せ㨳㜰㘮崷潇摯祢⁥潴礠畯嬊ピコ卅⸹ファラッド䝝潯扤敹琠癥牥瑹楨杮嬊ピコᆰ⸲㔲䥝琠潨杵瑨䤠欠敮੷せ㨳㘱㔮崰潙5敷敲琠敨漠敮䤠氠癯摥嬊ピコ(呼)⸰㠶呝敨漠敮琠楨杮琠慨ੴせ㨳ファラッド㜮崸!?牴敩潴栠汯湯琠dm2嬊ピコ㐺⸰㐵੝せ㨳㐴㜮崰湁桷湥琠敨猠慴獲映污੬せ㨳㜴ㄮ崲!?楷汬氠敩愠慷敫嬊ピコ㔺⸱㘳奝畯爧⁥祭猠潨瑯湩⁧瑳牡ਊ

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00