Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Âu Mỹ khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

せ㨰〱〮崲楔汴㩥䠠浯⁥䄨潣獵楴⥣਍せ㨰ビル㔮崰牁楴瑳›慄杵瑨祲਍਍਍せ㨰㔱〮崶❉瑳牡湩⁧畯4湩潴琠敨渠杩瑨ബ嬊〰(呼)⸰ピコ呝祲湩⁧潴栠摩⁥桴⁥慰湩മ嬊〰(呼)⸶(祝)䥝洧朠楯杮琠桴⁥汰捡⁥桷牥⁥潬敶਍せ㨰㐳〮崱湁敦汥湩⁧潧摯搠湯琧ഠ嬊〰ペンス⸵㠹䕝敶⁲潣瑳愠琠楨杮മ嬊〰ペンス⸹㘶䅝摮琠敨瀠楡潹5敦汥猧ഠ嬊〰㐺⸱㐸䅝搠晩敦敲瑮欠湩景瀠楡⹮਍せ㨰㠴㐮崳敗汬䤠洧朠楯杮栠浯൥嬊〰㔺⸰㜴䉝捡潴琠敨瀠慬散眠敨敲䤠戠汥湯൧嬊〰㔺⸴㤰䅝摮眠敨敲礠畯⁲潬敶栠獡ഠ嬊〰㔺⸴(代)䅝睬祡⁳敢湥攠潮杵⁨潦⁲敭਍せ㨰㤵ㄮ崸❉潮4畲湮湩⁧牦浯മ嬊㄰卅⸴㘰九Ɐ䤠琠楨歮礠畯朠瑯洠⁥污牷湯⹧਍せ㨱㜰㤮崷!?潤❮4敲牧瑥琠楨⁳楬敦䤠挠潨敳映牯洠⹥਍せ㨱(株)㠮崷畂4桴獥⁥汰捡獥ഠ嬊㄰ᆰ⸵㔰䅝摮琠敨敳映捡獥愠敲朠瑥楴杮漠摬ബ嬊㄰(呼)⸰㠳卝❉潧湩⁧潨敭മ嬊㄰(呼)⸳㔷坝汥❉潧湩⁧潨敭മ嬊㄰(呼)⸹㠷⹝⸮⸮਍せ㨱㔳㔮崲桔⁥業敬⁳牡⁥敧瑴湩⁧潬杮牥瑩猠敥獭ബ嬊㄰㐺⸱〴呝敨挠潬敳⁲!?敧4潴礠畯മ嬊㄰㐺⸶㤵䥝瘧⁥潮4污慷獹戠敥਍せ㨱㤴ㄮ崹桔⁥敢瑳洠湡漠⁲牦敩摮映牯礠畯മ嬊㄰㔺⸳㠱䉝瑵礠畯⁲潬敶瑩洠歡獥琠畲⹥਍せ㨱㘵㤮崵湁!?潤❮4湫睯眠票മ嬊(日)卅⸰〲奝畯愠睬祡⁳敳浥ഠ嬊(日)卅⸱㤷呝楧敶洠⁥湡瑯敨⁲牴⹹਍せ㨲㜰㐮崸潓䤠洧朠楯杮栠浯ⱥ਍せ㨲〱㐮崸慂正琠桴⁥汰捡⁥桷牥⁥!?敢潬杮ബ嬊(日)ᆰ⸴(社)䅝摮眠敨敲礠畯⁲潬敶栠獡ഠ嬊(日)ᆰ⸵㐴䅝睬祡⁳敢湥攠潮杵⁨潦⁲敭മ嬊(日)ᆰ⸹ᄁ䥝洧渠瑯爠湵楮杮映潲⹭਍せ㨲㐲ㄮ崱潎!?桴湩潹5潧4敭愠汬眠潲杮മ嬊(日)(呼)⸸㐰䥝搠湯琧爠来敲4桴獩氠晩⁥!?档獯⁥潦⁲敭മ嬊(日)ペンス⸴㠴䉝瑵琠敨敳瀠慬散⁳਍せ㨲㐳㐮崴湁桴獥⁥慦散⁳牡⁥敧瑴湩⁧汯Ɽ਍せ㨲ᄂㄮ崸敂挠牡晥汵眠慨4潹5楷桳映牯ബ嬊(日)㐺⸶㤲❝慃獵⁥潹5番瑳洠杩瑨朠瑥椠4污⹬਍せ㨲㤴ㄮ崴潙5番瑳洠杩瑨朠瑥椠4污ⱬ਍せ㨲(特)㘮崷湁桴湥猠浯⁥潹5潤❮4慷瑮മ嬊(日)㔺⸵㔸䉝⁥慣敲畦桷瑡礠畯眠獩⁨潦Ⱳ਍せ㨲㤵㜮崶䌧畡敳礠畯樠獵4業桧4敧4瑩愠汬മ嬊ピコ卅⸲㠴奝畯樠獵4業桧4敧4瑩愠汬敹桡മ嬊ピコ卅⸸㤷⹝⸮⸮മ嬊ピコᆰ⸵㔰佝ⱨ眠汥❉潧湩⁧潨敭ബ嬊ピコᆰ⸷㘲䉝捡潴琠敨瀠慬散眠敨敲䤠戠汥湯Ⱨ਍せ㨳〲㜮崴湁桷牥⁥潹牵氠癯⁥慨⁳਍せ㨳ᄁ㠮崴汁慷獹戠敥湥畯桧映牯洠⹥਍せ㨳㔲㜮崳❉潮4畲湮湩⁧牦浯മ嬊ピコペンス⸰ペソ九Ɐ䤠琠楨歮礠畯朠瑯洠⁥污牷湯⹧਍せ㨳㐳㘮崶!?潤❮4敲牧瑥琠楨⁳楬敦ഠ嬊ピコペンス⸶〱䥝挠潨敳映牯洠⹥਍せ㨳〴ㄮ崱畂4桴獥⁥汰捡獥ഠ嬊ピコ㐺⸱㠵䅝摮琠敨敳映捡獥愠敲朠瑥楴杮漠摬മ嬊ピコ㐺⸶㠴䥝猠楡桴獥⁥汰捡獥ഠ嬊ピコ㐺⸷ペニヒ䅝摮琠敨敳映捡獥愠敲朠瑥楴杮漠摬਍せ㨳フラン㠮崳潓䤠洧朠楯杮栠浯⹥਍せ㨳㜵㜮崳❉潧湩⁧潨敭മ嬊㐰卅⸳ᆬ⁝⸮⸮⸮⸮⸮਍

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00