Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Thể Loại Khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

Bài hát : Kinh Vu Lan - Thích Trí Thoát


Kim lư vừa bén chiên đàng,
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,
Hiện thành mây báo kiết tường,
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành,
Pháp thân toàn thể hiện tiên,
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT(3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT(3 lần)

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN CON TỪNG NGHE LỜI TẠC NHƯ VẦY:

Một thuở nọ Thế Tôn an tru,
Xá Vệ thành kỳ thụ viên trung,
Mục Liên mới đặng luc thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.
Công dưỡng duc thâm ân dốc trả,
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
Làm con hiếu hạnh vi tiên,
Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm,
Thấy vong mẩu sanh làm ngạ quỹ,
Không uống ăn tiều tụy hình hài,
mục liên thấy vậy bi ai!
Biết mẹ đói khác ai hoài tình thâm,
lo phẩm vật đem dâng từ mẫu,
Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu,
Thấy cơm, mẹ rất lo âu,
tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn.
Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt,
Sợ chúng ma cướp Giựt cũa bà,
Cơm đưa chưa đến miệng đà,
Hóa thành than lữa nuốt mà đặng đâu.
Thấy như vậy bi cảm xót thương,
Mau mau về đến giảng đường,
Bạch cùng sư phụ tìm phương giải nàn.
Phật mới bảo rõ ràng căn cội:
Mẹ cua ông gốc tội rất sâu,
Dầu ông thần lực nhiệm mầu,
Một mình không thể ai cầu đặng đâu,
Lòng hiếu thảo của ông đàu lớn,
Tiêng vang đồn vang đến cửu thiên,
Cùng là cá bậc thần kỳ ,
tà ma ngoai đạo bôn vì thiên vương.
Cộng ba cõi sáu phương tu tập,
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi,
Muốn cho cứu đặng mạng người ,
Phải nhờ thần lực của mười phương tăng,
pháp cứu tế ta toan giảng nói,
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn,
Bèn kêu muc thi đến gần,
Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi.
Rằm tháng bảy là ngày tự tứ,
mười phương tăng đều dự lễ này,
Phải toan săm sửa chớ chầy,
Thức ăn trăm món trái cây năm màu,
Lại phải sắm giường nằm niệm lót
cùng thau,bồn,đèn,đuốc,nhang,đầu,
Món ăn tinh sạch báu mầu,
Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng,
Chư đại đức mười phương thọ thực,
Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,
Lại thêm cha mẹ hiện tiền,
Đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn,
vì ngày ấy thánh tăng đều đủ,
Dầu ở đâu cũng tụ hội về,
Như nmguoiwf thiền định sơn khê,
Tránh điều phiền não chăm về thiền na.
Hoặc người đạng bốn tòa đạo quả
công tu hành nguyện thỏa vô sanh
Hoặc người thọ hạ kinh hành
chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.
Hoặc người đặng luc thông tấn phát,
và những hàng duyên giác thanh văn,
Hoặc chư bồ tát mười phương,
Hiên hình làm sãi ở gần chúng sanh
Đều trì giới rất thanh, rất tinh,
Đạo đức dày chánh định chơn tâm
Tất cả cá bật thánh, phàm,
Đồng lòng thọ lãnh bát cơm luc hòa
Người nào có sắm ra vật thực,
Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,
hiện tiền phụ mẫu của người,
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.
Tam đò khổ chắc rằng ra khỏi,
cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên,
Như còn cha mẹ hiện tiền,
Nhờ đó cũng đặng bá niên thj trường,
Như cha mẹ bảy đời quá vãng,
Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung,
Người thời tuấn tú hình dung,
Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân,
Phật dạy bảo mười phương tăng chúng,
Phải tuân theo thể thức sau này:
Trước khi tho thực đàn chay,
Phải cầu chú nguyện cho người tín gia.
Cầu thất thế mẹ cha thí chủ,
Định tâm thần quán đủ đừng quên,
Cho xong định Ý hành thiền,
mới dùng phẩm vậy đàn tiền hiến dâng.
Khi thọ dung,nên ăn vật thực,
Trước phật đài hoặc tự tháp trung,
Chư Tăng chú nguyện viên dung,
Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa.
Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,
Mục Liên cùng bồ-tát chư Tăng,
Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,
mục liên cũng hết khóc than rầu buồn,
Mục liên mẫu cũng trong ngày ấy,
Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,
Mục Liên bạch với Phật rằng:
mẹ con nhờ sức thánh Tăng khỏi nàn.
Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo,
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra.
Nhuwsau đệ tử xuất gia,
Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh,
Độ cha me còn đương tại thế,
Hoặc bảy đời có thể đặng không?
Phât rằng:Lời hỏi rất thông,
Ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo
Thiện nam tử,Tỳ kheo nam nử,
Cùng quốc vươn ,thái tử, đại thần,
Tam công ,tể tướng,bá quan,
cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần
như chí muốn đền ơn cha mẹ,
Hiện tại cùng thất thế tình thâm.
Đến rằm tháng bảy mỗi năm,
Sau khi kiết hạ chư tăng tựu về,
Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ,
phải sắm sanh bá vị cơm canh,
Đựng trong bình bát tinh anh,
Chờ giờ tự tú, chúng tăng cúng dường,
Đặng cầu nguyên song đường trường thọ,
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi,
Cùng cầu thất thế đồng thì,
Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,
Đạng hưởng phước nhân duyên vui đẹp,
Lại xa lìa nạn khổ cực thân,
Môn sanh Phật tử ân càn,
Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.
Thường cầu nguyện thung huyên an hảo,
Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh,
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngõ cúng dường chư Phật,chư Tăng
Ấy là báo đáp thù ân,
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu,
Đệ tử Phật lo âu gìn giữ,
Mới phải là thích tử thiền môn.
Vừa nghe dức Pháp Lan Bồn,
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỉ hoan
Muc liên với bốn bang phật tử
Nguyện một lòng tính sự phụng hành
Trước là trả nghỉa sanh thành
Sau là cứu vớt chúng.

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00