Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Pop

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

せ㨰㔰㔮崰牁楴瑳›牂瑩敮9灓慥獲਍汁畢㩭䤠桔⁥潚敮਍せ㨰〰㔮崰楔汴㩥匠慨潤൷䈊㩹丠塁਍晏獦瑥›〵ര嬊摩›畮扣楬൝嬊〰ᆰ⸱〵奝畯⁲潢祤獠眠牡൭嬊〰ᆰ⸲ᄃ䉝瑵礠畯愠敲渠瑯਍せ㨰㔱㠮崷潙5楧敶愠氠瑩汴൥嬊〰ᆰ⸷㠸九瑯䄠氠瑯਍せ㨰ᄁ(金)崶潙5潣灵礠畯⁲潬敶甠瑮汩眠⁥楫獳਍せ㨰㘲〮崳潙恵敲愠汬䤠眠湡4畢4潮4楬敫琠楨൳嬊〰ペンス⸱㜴䥝浠眠瑡档湩⁧潹5楤慳灰慥൲嬊〰ペンス⸵(社)䉝瑵礠畯潹5敷敲渠癥牥栠牥൥嬊〰ペンス⸸ヘルツ൝嬊〰㐺⸱(特)䥝恴⁳湯祬礠畯⁲桳摡睯਍せ㨰ブッシェル㠮崲敎敶⁲潹牵敳晬਍せ㨰㘴㔮崱瑉獠漠汮9潹牵猠慨潤൷嬊〰㐺⸸㠷九扯摯9汥敳਍せ㨰ᆬㄮ崶瑉獠漠汮9潹牵猠慨潤൷嬊〰㔺⸳ᄄ䙝汩楬杮琠敨爠潯൭嬊〰㔺⸶㘲䅝牲癩湩⁧潴氠瑡൥嬊㄰卅⸱〷䅝摮氠慥楶杮琠潯猠潯൮嬊㄰卅⸶㜴慝摮氠慥楶杮琠潯猠潯൮嬊㄰卅⸹十൝嬊㄰ᆰ⸳㔶奝畯⁲潢祤朠癩獥਍せ㨱㔱(金)崵畂4桴湥栠汯獤戠捡൫嬊㄰ᆰ⸸(代)㽝桔⁥畳獩戠楲桧㽴਍せ㨱〲ㄮ崲桔⁥歳9獩戠慬正਍せ㨱ファラッド㜮崴慃湯祬戠⁥湡瑯敨⁲楳湧਍せ㨱㤲〮崵!?慣潮4敫灥眠慨4獩恮4業敮਍せ㨱フィート㤮崶潙5敬瑦㼠畢4瑳汩㽬氠湩敧⁲湯਍せ㨱㜳㜮崴畂4潹Ⱶ礠畯眠牥⁥污潭瑳朠湯൥嬊㄰㐺⸴㄰䥝恴⁳湯祬礠畯⁲桳摡睯਍せ㨱㘴㐮崱敎敶⁲潹牵敳晬਍せ㨱㠴㠮崰瑉獠漠汮9潹牵猠慨潤൷嬊㄰㔺⸱〳九扯摯9汥敳਍せ㨱フラン㜮崳瑉獠漠汮9潹牵猠慨潤൷嬊㄰㔺⸶㜲䙝汩楬杮琠敨爠潯൭嬊㄰㔺⸸〒䅝牲癩湩⁧潴氠瑡൥嬊(日)卅⸳㐶䅝摮氠慥楶杮琠潯猠潯൮嬊(日)卅⸹㜰慝摮氠慥楶杮琠潯猠潯൮嬊(日)ᆰ⸱㔹൝嬊(日)ᆰ⸵ᆬ䡝睯挠湡䤠琠汥潹5晩礠畯洠慥桷瑡礠畯猠祡ി嬊(日)(呼)⸰〰奝畯猠祡椠4潳氠畯畢4潹5潳湵慦⁲睡祡਍せ㨲㔲(金)崴慍批⁥!?慨番瑳朠楬灭敳漠⁦潹牵猠畯൬嬊(日)ペンス⸰㔱坝獡琠慨4潹牵猠慨潤7!?慳7湯琠敨眠污൬嬊(日)ペンス⸵㔷൝嬊(日)ペンス⸶㘴䥝浠眠瑡档湩⁧潹5楤慳灰慥൲嬊(日)㐺⸰㐳䉝瑵礠畯潹5敷敲渠癥牥栠牥൥嬊(日)㐺⸴(特)൝嬊(日)㐺⸶ブッシェル䥝恴⁳湯祬礠畯⁲桳摡睯਍せ㨲㠴㠮崶敎敶⁲潹牵敳晬਍せ㨲ᆬピアストル崰瑉獠漠汮9潹牵猠慨潤൷嬊(日)㔺⸳㜸九扯摯9汥敳਍せ㨲㘵ピアストル崴瑉獠漠汮9潹牵猠慨潤൷嬊(日)㔺⸸㤸䙝汩楬杮琠敨爠潯൭嬊ピコ卅⸱ᄂ䅝牲癩湩⁧潴氠瑡൥嬊ピコ卅⸴㤰湝⹯潮渮൯嬊ピコ卅⸶㤴䥝恴⁳湯祬礠畯⁲桳摡睯਍せ㨳ᄀピアストル崴瑉獠漠汮9潹牵猠慨潤൷嬊ピコᆰ⸴㘰九扯摯9汥敳਍せ㨳㘱㐮崶瑉獠漠汮9潹牵猠慨潤൷嬊ピコ(呼)⸱㘴䅝牲癩湩⁧潴氠瑡൥嬊ピコ(呼)⸶㤳䅝摮氠慥楶杮琠潯猠潯൮嬊ピコペンス⸲㔳佝൨嬊ピコペンス⸶㜶䥝恴⁳湯祬礠畯⁲桳摡睯਍せ㨳〴㐮崹਍せ㨳〴㠮崶਍せ㨳ᄂㄮ崴਍਍

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00