Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Âu Mỹ khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

せ㨰㔰〮崰桗湥䴠畯瑮楡獮䘠污൬嬊〰ᆰ⸰㐰卝牴瑡癯牡畩൳ഊ嬊〰ᆰ⸲(社)䥝4慷⁳番瑳氠歩⁥敹瑳牥慤൹嬊〰ᆰ⸸㠰睝敨潹5档獯⁥潴氠慥敶愠摮䤠琠瑳祡਍せ㨰ファラッド㠮崴瑉眠獡愠眠牡湡畳湮9慤൹嬊〰(呼)⸹㔶扝瑵洠9敨牡4敦瑬愠⁳桴⁥敨癡敩瑳猠潴敮਍਍せ㨰㘴㤮崶敎敶⁲潴摬洠⁥桷牥⁥潹5敷瑮਍せ㨰(特)㘮崴桴湥愠慧湩䤠渠癥牥琠祲琠獡൫嬊〰㔺⸸㐳湝睯䤠欠潮7湩氠晩⁥潹5慨敶漠敮挠慨据൥嬊㄰卅⸴㘴䅝摮礠畯戠瑥整⁲獵⁥瑩眠汥൬ഊ嬊㄰ᆰ⸰㠰坝敨桴⁥潍湵慴湩⁳慦汬਍せ㨱ビル(金)崷湁桴⁥捯慥獮映慬瑵਍せ㨱㔱㤮崰❉瑳汩湩猠慥捲⁨景礠畯਍せ㨱(有)㘮崵湏祬琠楨杮䤠眠湡4潴猠祡਍せ㨱㜲㠮崴❉瑳汩湩氠癯⁥楷桴礠畯਍せ㨱㘵ピアストル崵楆慮汬9!?潦湵潹牵瀠慬散਍せ㨲(日)ㄮ崰慳汤9!?慣敭琠牨敥猠浵敭獲氠瑡൥嬊(日)卅⸷㤷九睯䤠洧猠瑩楴杮戠9潹牵朠慲敶਍せ㨲ビル㜮崹湁!?楳杮琠楨⁳潳杮映牯礠畯਍せ㨲㤱㐮崲桗湥琠敨䴠畯慴湩映污൬嬊(日)(呼)⸴㐱䅝摮琠敨漠散湡⁳汦畡൴嬊(日)(呼)⸷ビル䥝洧猠楴汬椠敳牡档漠⁦潹൵嬊(日)ペンス⸳ペニヒ佝汮9桴湩⁧!?慷瑮琠慳൹嬊(日)ペンス⸹㜵䥝洧猠楴汬椠潬敶眠瑩⁨潹൵嬊(日)㔺⸶ペニヒ佝敮氠獡4桴湩⁧!?慨敶琠慳㩹਍せ㨳(日)(金)崱❉瑳汩湩氠癯⁥楷桴礠畯

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00