Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Video Âu Mỹ khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

せ㨰(日)ピアストル崵楔汴㩥䌠敨正䤠4畏൴嬊〰卅⸴㤸䅝瑲獩㩴丠捩楫䴠湩橡楗汬䤮䄮൭嬊〰卅⸶㘷䱝特捩⁳祂倠畨湯⁧湁൨嬊〰ᆰ⸰㘷൝嬊〰ᆰ⸴㘷卝整0灵椠桴⁥慰瑲9楬敫洠9慮敭眠獡戠摡戠瑩档਍せ㨰㠱(金)崰汁桴獥⁥慨整獲洠摡戠捥畡敳䤠洧猠獥慴汢獩敨൤嬊〰(呼)⸲フィート呝敨9湫睯䤠洧愠戠慥瑳礠慥⁨❉畦正湩⁧慳慶敧਍せ㨰㘲(金)崰慈整獲礠畯挠湡欠汩潹牵敳晬਍せ㨰㤲㘮崷湉洠9灳捡⁥桳瑵汴⁥湡❉潮4潣業杮搠睯൮嬊〰ペンス⸳〵䥝洧猠整敲湡桳❥⁳番瑳猠潭潮潴敮਍せ㨰㜳(金)崳潓敭楴敭⁳瑩樠獵4敭愠摮愠汬洠9潢瑴敬⁳污污湯൥嬊〰㐺⸰㘸䥝愠湩琧挠浯湩⁧慢正琠楨⁳楴敭਍せ㨰ブッシェル㠮崳਍せ㨰㐴ピアストル崹!?慣❮4敢楬癥⁥瑩਍せ㨰㘴〮崶瑉猧猠浡穡湩൧嬊〰㐺⸷㜴呝楨⁳汣扵椠⁳敨瑡湩൧嬊〰㐺⸹〲呝楨⁳慰瑲❹⁳汢穡湩ധ嬊〰㔺⸰㤹䥝挠湡琧戠汥敩敶椠4桴獩戠慥4瑩戠湡楧杮਍せ㨰㐵㘮崱!?慣❮4敢楬癥⁥瑩਍せ㨰㘵㔮崸䤨挠湡琧戠汥敩敶椠⥴਍せ㨰㠵㔮崷效9桃捥瑩漠瑵਍せ㨰㤵㠮崱桃捥瑉传瑵਍せ㨱〰㜮崶桃捥瑉传瑵਍せ㨱㄰㜮崷桃捥瑉传瑵਍せ㨱(日)㘮崸桃捥瑉传瑵਍せ㨱ピコ㘮崷桃捥瑉传瑵਍せ㨱㐰㔮崷桃捥瑉传瑵਍せ㨱㔰㔮崲桃捥瑉传瑵਍せ㨱㘰ピアストル崸桃捥瑉传瑵਍せ㨱㜰ピアストル崸桃捥瑉传瑵਍せ㨱㠰ㄮ崲教桡礠慥⁨❉敦汥湩⁧瑩渠睯਍せ㨱㤰㤮崳桃捥瑉传瑵਍せ㨱〱㤮崴桃捥瑉传瑵਍せ㨱ᄀ㠮崹桃捥瑉传瑵਍せ㨱(株)㤮崴਍せ㨱ビル㠮崷瑓灥甠0湩琠敨瀠牡祴氠歩⁥祭渠浡⁥慷⁳牍ൔ嬊㄰ᆰ⸷㘲䅝汬琠敨敳栠瑡湩⁧慮杧牥⁳楡❮4潧4潮桴湩⁧湯洠⹥਍せ㨱〲㤮崱潈敮瑳祬䤠朠瑯慴猠慴9獡映祬愠⁳!?慣敢਍せ㨱㐲㘮崳晉礠畯氠捩湡潲汬椠4潹5敧4畳数⁲䝏਍せ㨱㠲㐮崰潈敮獹愠睬祡⁳畲桳洠⁥慣獵⁥❉汦ⱹ映祬汦൹嬊㄰ペンス⸲〱䑝浵業獥琠敨9慣❮4潴捵⁨敭挠畡敳䤠洧映潬瑡湩⁧歳9楨桧਍せ㨱㔳㜮崱!?瑳祡渠杩慧爭晩捩礠畯搠湯琧渠敥潴愠歳眠票਍せ㨱㤳㐮崴潙5番瑳朠瑯慴猠敥眠瑩⁨潹牵攠敹൳嬊㄰㐺⸲㘳൝嬊㄰㐺⸲㜸䥝挠湡琧戠汥敩敶椠൴嬊㄰㐺⸴㔵䥝❴⁳潳愠慭楺杮਍せ㨱㘴㐮崵桔獩挠畬獩栠慥楴杮਍せ㨱㠴(金)崶桔獩瀠牡祴猧戠慬楺❮਍せ㨱〵〮崴!?慣❮4敢楬癥⁥瑩琠楨⁳敢瑡椠4慢杮湩൧嬊㄰㔺⸳㐷䥝挠湡琧戠汥敩敶椠൴嬊㄰㔺⸵ヘクタール⡝!?慣❮4敢楬癥⁥瑩ഩ嬊㄰㔺⸷㜶䡝祥䌠敨正椠4畯൴嬊㄰㔺⸸㐸䍝敨正䤠4畏൴嬊㄰㔺⸹十䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)卅⸰㐸䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)卅⸱㔷䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)卅⸲(祝)䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)卅⸳㔶䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)卅⸴㠵䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)卅⸵㜴䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)卅⸶㜴䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)卅⸷㤰奝慥⁨敹桡䤠洧映敥楬杮椠4潮൷嬊(日)卅⸸㘸䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)ᆰ⸰〰䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)ᆰ⸰卄䍝敨正䤠4畏൴嬊(日)ᆰ⸱ᄅ൝嬊(日)ᆰ⸳㄰䍝敨正琠楨⁳潭桴牥昭捵牫传呕ഡ嬊(日)ᆰ⸶〲䥝4潧4敭椠桴⁥汣扵湩琠敨挠畬Ɫ樠獵4潲正湩⁧楬敫琠楨൳嬊(日)(呼)⸱㜶佝ⱨ漠൨嬊(日)(呼)⸳㘱൝嬊(日)(呼)⸳㜶呝敨䐠湵畄൮嬊(日)(呼)⸴㘴呝敨猠湵搠湯൥嬊(日)(呼)⸵㤲奝灥桴⁥畳潤敮਍せ㨲㘲ピアストル崴慃敭甠Ɒ戠瑵眠⁥瑳汩灵椠畤杮潥൮嬊(日)(呼)⸷㘸呝敨䐠湵畄൮嬊(日)(呼)⸸ペニヒ奝灥湩䰠湯潤൮嬊(日)(呼)⸹ᄅ䍝浯数楴楴湯桷9敹⁳!?潷汵潬敶猠浯൥嬊(日)ペンス⸱㐵䡝睯琠敨映捵桴祥朠瑥洠摡挠畡敳琠敨9畲潤敮മ嬊(日)ペンス⸳ᄂ䵝摡挠畡敳䤠洧朠瑥楴杮洠湯祥椠扡湵慤据൥嬊(日)ペンス⸵ファラッド䵝湡䤠挠湡琧攠敶潣湵4污景琠敨敳栠湵牤摥൳嬊(日)ペンス⸷〲䑝晵汦⁥慢⁧癥牥9楴敭䤠朠潴匠湵牔獵൴嬊(日)ペンス⸸㠸䥝氠慥敶琠敨爠獥4番瑳琠潣汬捥4湩整敲瑳਍せ㨲〴㠮崷!?敭湡椠瑮牥獥൴嬊(日)㐺⸱㐸䙝捵祭渠浥獥獩਍せ㨲(名)㜮崳硅汣浡瑡潩⹮⸮樠獵4潦⁲浥桰獡獩਍せ㨲㐴㐮崰湁!?潤❮4祳灭瑡楨敺慣獵⁥潹5楳灭敬戠瑩档਍せ㨲㘴ピアストル崷!?番瑳瀠灯甠0湯琠敨敳栠敯⁳湯猠浯⁥楰灭敬猠楨൴嬊(日)㐺⸸〲䅝摮瀠瑵琠敨椠潲潴礠畯⁲慦散礠畯漠摬眠楲歮敬楢捴൨嬊(日)㐺⸹㔹൝嬊(日)㔺⸸ᄁ坝⁥番瑳栠摡琠楫汬椠൴嬊(日)㔺⸹㘹坝⁥湯琠敨爠摡潩栠瑯整⁲桴湡愠猠楫汬瑥਍せ㨳ピコ㤮崷敗椠桴⁥汣扵洠歡湩⁧慰瑲9数灯敬栠汯慬਍せ㨳㜰㐮崹潍敮9湩琠敨戠湡敷戠⁥敧瑴湩⁧潴0潤汬牡਍せ㨳ᄀㄮ崲❉楢⁧慢汬牥ബ嬊ピコᆰ⸲ᄃ奝畯愠氠瑩汴⁥浳污敬൲嬊ピコᆰ⸴㔵卝整0灵琠祭氠癥汥潹5敮摥琠牧睯愠氠瑩汴⁥慴汬牥਍せ㨳㠱(金)崴❉桳瑯挠污敬൲嬊ピコ(呼)⸰㘳䝝瑥甠0景⁦祭挠汯慬൲嬊ピコ(呼)⸲ビル奝畯愠䌠楨畨桡慵਍せ㨳ファラッド㤮崵❉潒瑴敷汩牥਍せ㨳㔲㤮崹਍せ㨳㘲㔮崶!?慣❮4敢楬癥⁥瑩瑩猧猠浡穡湩⹧਍せ㨳㤲㠮崸!?慣❮4敢楬癥⁥瑩桴獩戠慥4獩戠湡楧杮മ嬊ピコペンス⸳ヘクタール䥝挠湡琧戠汥敩敶椠ⱴ椠❴⁳潳愠慭楺杮മ嬊ピコペンス⸷㜲䥝挠湡琧戠汥敩敶椠ⱴ䤠挠湡琧戠汥敩敶椠⹴਍せ㨳〴㜮崵਍せ㨳ᄂ(金)崱䠨祥
桃捥瑉传瑵਍せ㨳(名)㐮崲桃捥瑉传瑵਍せ㨳ブッシェル(金)崲桃捥瑉传瑵਍せ㨳㐴ㄮ崱桃捥瑉传瑵਍せ㨳㔴〮崴桃捥瑉传瑵਍せ㨳㘴〮崲桃捥瑉传瑵਍せ㨳㘴㤮崰桃捥瑉传瑵਍せ㨳㜴㤮崳桃捥瑉传瑵਍せ㨳㠴㜮崸桃捥瑉传瑵਍せ㨳㤴㜮崶桃捥瑉传瑵਍せ㨳〵㔮崱教桡礠慥⁨❉敦汥湩⁧瑩渠睯਍せ㨳(特)ピアストル崰桃捥瑉传瑵਍せ㨳フラン㐮崴桃捥瑉传瑵਍せ㨳㐵ピアストル崹桃捥瑉传瑵਍せ㨳㔵ピアストル崵

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00