Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Video Nhạc Hàn

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

Bíc ®i thËt nhanh , anh kh«ng biÕt ®• bao mïa tr«i qua . R¶o bíc xuyan qua nh÷ng con ®êng anh võa míi quen thuéc . Mμ kh«ng ®îc phÐp trît ng• . Tõ nh÷ng kÝ øc ®¬n ®éc xa x«i khi anh ®• hoμn toμn mÊt ph¬ng híng . §ã lμ lóc anh gÆp em , t×nh cê chóng ta gÆp nhau tran con ®êng nμy . ThËm chÝ cho ®Õn bay giê anh vÉn kh«ng thÓ quan , ®ã lμ nh÷ng ngμy anh ®au ®Çu víi nçi phiÒn muén vμ lo l3⁄4ng . Mäi thø ®• thay ®æi víi sù Êm ̧p trong nh÷ng kÝ øc cña em víi niÒm tù hμo vÒ t×nh yau cña em ............. ThËt k× diÖu khi t×m ®îc hai nöa ban nhau gÆp em tham n÷a , nÕu em ë ®ay ban anh , kÓ k¶ trong s©u th1⁄4m tr ̧i tim anh còng sÏ Êm ̧p víi c¶m gi ̧c dÞu dμng nμy . KÓ k¶ ma chíp b•o tè Ëp ®Õn xuyan qua mμn ma vμ c¬n giã giËt Çm μo xung quanh . Anh sÏ ch1y ra vμ b¶o vÖ t×nh yau nμy . Ch3⁄4c ch3⁄4n chóng ta cã thÓ vît qua tÊt k¶ nÕu chóng ta ban nhau . Anh cã thÓ nghÜ ngay nh vËy ngay tõ ®Çu ®îc chø ? nÕu anh sÏ kh«ng rêi bá bμn tay em . Anh sÏ lu«n nh×n l1i ngμy ®ã ................ Chóng ta t×nh cê gÆp nhau tran con ®êng nμy . ThËm chÝ cho ®Õn bay giê anh vÉn kh«ng thÓ quan . Nh÷nh ®iÒu sÏ tiÕp tôc cßn m•i , nh÷nh ®iÒu anh ®• tin . Khi b3⁄4t ®Çu bíc sang h1nh phóc . Chóng ta sÏ cïng s ̧nh bíc ban nhau ................ Proud of your love ...!!!TVXQ ! I love you ! Forever !
T«i thick TVXQ .........I love ... And ... I Miss ........

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00